I MIĘDZYNARODOWE TARGI PSZCZELARSKIE W HALI - APIROGÓW 2020

Dodano 9.1.2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I MIEDZYNARODOWYCH TARGACH PSZCZELARSKICH W HALI - APIROGÓW 2020, króre odbedą się na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW wRogowie w dniach od 21 do 22 marca 2020 roku.

Zapraszamy dzieci i młodzież do zabawy w ramach strefy edukacyjnej zorganizowanej podczas targów:

http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/dla-odwiedzajacych/atrakcje-targowe/przedszkole/strefa-dziecka/

 oraz do  wzięcia udziału w konkursie:

REGULAMIN KONKURSU
„Pierwszy Dzień Wiosny z Pszczołą”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny z Pszczołą” jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest SGGW Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi, ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź.
3. Konkurs odbywa się w ramach włączenia się Leśnego Zakładu Doświadczalnego w akcję wsparcia ochrony zapylaczy oraz organizacji I Międzynarodowych Targów Pszczelarskich w Hali – APIRogów 2020.
4. Dzieci, które nie biorą udziału w konkursie organizatorzy także zapraszają do Strefy Dziecka na Pierwszy Dzień Wiosny do Przedszkola w Rogowie (szczegóły na stronie:http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/dla-odwiedzajacych/atrakcje-targowe/przedszkole/)
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w trzech kategoriach wiekowych.
2. W konkursie mogą wziąć udział grupy zorganizowane z grup przedszkolnych, szkół podstawowych oraz indywidualnie dzieci wraz z opiekunami.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 przedszkole
 klasy 1-3
 kasy 4-8
4. Uczestnicy w zależności od kategorii wiekowej wykonują różne zadania.
Przedszkolaki
Przygotują wraz z rodzicami zapylaczowe przebranie ukazujące charakterystyczne elementy wyglądu owadów zapylających (pszczoła, trzmiel, motyl), które potrafią wymienić i pokazać. W ramach przygotowań do pierwszego dnia wiosny dzieci w przedszkolu mają dzień z pszczołą, na który przychodzą w przebraniu. Opiekunowie grup wraz z dziećmi wybierają najlepsze przebranie (lub kilka), dokumentują zwycięzców zdjęciem oraz wykonują zdjęcie grupowe. Zdjęcie indywidualne (oraz w przypadku organizowania dnia pszczoły w placówkach
oświatowych zdjęcie grupowe) wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail do kontaktu
nadsyłają drogą mailową na adres: joanna_sitkiewicz@lzd.sggw.pl
Klasy 1-3
Przygotują zabawkę – pszczółkę wykorzystując surowce z recyklingu (np.: plastikowe
opakowania, nakrętki, fragmenty tkanin, plastikowe słomki i sztućce, sznurek). Wykonaną
zabawkę drogą pocztową lub osobiście wraz z imieniem i nazwiskiem autora oraz adresem
e-mail do kontaktu przesyłają na adres organizatora: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ul.
Leśna 5a, 95-063 Rogów z dopiskiem „Konkurs Pierwszy Dzień Wiosny z Pszczołą.”
Klasy 4-8
Przygotują Album rodziny pszczelej – 4 pory roku z życia rodziny składający się z 10 kart
opatrzonych okładką, na każdej z kart uczestnicy na podstawie zebranych informacji o życiu
pszczół przedstawiają strukturę pszczelej rodziny i najważniejsze funkcje jakie poszczególni
członkowie rodziny pełnią w ciągu roku, rysują dowolną techniką (ołówek/pastele/farby/
wyklejanka) kadry/ zdjęcia z wybranych, najciekawszych momentów z życia pszczół w trakcie
sezonu, podpisując zdjęcia niezbędnymi informacjami wraz z datami. Wykonany Album
(maksymalnie format A4) drogą pocztową lub osobiście wraz z imieniem i nazwiskiem autora,
wiekiem autora, oraz adresem kontaktowym e-mail przesyłają na adres organizatora: Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów z dopiskiem „Konkurs Pierwszy
Dzień Wiosny z Pszczołą.”
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, zgodnie ze swoją kategorią
wiekową, do której należy dołączyć informację z następującymi danymi autora: imię, nazwisko,
wiek, adres zamieszkania, adres szkoły/przedszkola, adres e-mail.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność
Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji. Zwycięskie prace zostaną przekazane
na aukcję charytatywną dla zapylaczy, która odbędzie się podczas bankietu targowego
APIRogów 2020.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw
autorskich do wykonanej pracy na Organizatora, tj. SGGW Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie począwszy od daty wpłynięcia pracy na
konkurs.
5. W placówkach oświatowych w dowolnie wybranym dniu w terminie od 10 lutego do 10
marca 2020r. nauczyciele w ramach przygotowań do obchodów pierwszego dnia wiosny
ogłoszą konkurs:
 Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2020 roku na adres Organizatora,
tj.: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej ul. Leśna 5a 95-063 Rogów
z dopiskiem konkurs Pierwszy Dzień Wiosny z Pszczołą (decyduje data wpływu do
siedziby Organizatora) w konkursie dzieci mogą wziąć udział indywidualnie.
6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Organizator nie
ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.
7. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił
odpowiedzialności.
8. rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w siedzibie organizatora. Powołana komisja
konkursowa rozstrzygnie konkurs w każdej kategorii wiekowej do 21 marca 2020 roku.
IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW
1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której
skład wchodzić będą: przedstawiciel Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Tomasz Łysoń,
pracownicy CEPL w Rogowie, Przedstawiciel WZP w Łodzi.
2. Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III
miejsca w każdej kategorii konkursowej.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych zgodnie z decyzją
podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Laureaci zostaną nagrodzeni w Rogowie 21 marca 2020 r. podczas trwania Targów
APIRogów 2020. Nagrody zostaną uroczyście wręczone w Strefie Dziecka.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach,
lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac. Zwycięskie prace
zostaną zaprezentowane w Strefie Dziecka w czasie trwania targów APIRogów 2020.
7. Organizator zachęca do organizacji wycieczki dla klasy oraz przyjazdu indywidualnie dzieci
wraz z opiekunami w ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny 21 marca 2020 r. do Strefy
Dziecka na APIRogów 2020, gdzie na dzieci czekać będą edukatorzy przeprowadzający gry
i zabawy związane z pszczołami. Na miejscu można będzie też zobaczyć jeden z największych
na świecie modeli ruszającej się Pszczoły Miodnej.
V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z
nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. SGGW
LZD Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania
przez Organizatora, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w
ramach działalności organizatora.
3. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników
konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej:
http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/dla-odwiedzajacych/atrakcje-targowe/przedszkole/
2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje
wykluczenie z udziału w konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

 

Zapraszamy również wszystkich chętnych wystartowania w Biegu dla Zapylaczy w dniu 22 marca

http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/dla-odwiedzajacych/atrakcje-targowe/bieg-dla-zapylaczy/

Zapraszamy także do zwiedzania targów i udziału w konferencji. Wszelkie niezbędne informacje znajdą państow na stronie LZD w Rogowie:

http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/