ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE KONFERENCJĄ WYDŁUŻAMY TERMIN PRZESYŁANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH DO 13 LISTOPADA. II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Burzeninie 17 - 19 listopada 2017 r.

Dodano 9.10.2017

II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Burzeninie

pn. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej" 17 - 19 listopada 2017 r.

W dniach od 17 do 19 listopada 2017 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada”
w Strumianach koło Burzenina odbędzie się II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska
pt. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej" .

Jest ona kolejnym, z zaplanowanych na coroczne, cyklicznych spotkań pszczelarzy z wysokiej  klasy specjalistami polskimi i zagranicznymi, którzy prowadzić będą wykłady na temat najistotniejszych kwestii dla każdego pszczelarza, chcącego prowadzić nowoczesną pasiekę na wysokim poziomie.

Tematyka tegorocznej konferencji posłuży zapoznaniu pszczelarzy z europejskimi trendami dotyczącymi pracy w pasiece, walki z chorobami nękającymi pszczoły, hodowli matek pszczelich oraz jakości pożytków pszczelich i bazy pokarmowej pszczół.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które chciałyby objąć konferencję swym patronatem i wspomóc finansowanie tak szeroko zakrojonego projektu. Ze swej strony możemy zagwarantować firmie reklamę podczas trzech dni konferencji. Zaznaczamy, iż w zeszłorocznej edycji wzięło udział kilkaset osób z całej Polski, reklama może więc dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Istnieje także możliwość zorganizowania stoiska wystawienniczego lub handlowego.
 

II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Burzeninie

pn. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej"

17 - 19 listopada 2017 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

17.11.2017 (piątek)

9:00 – 10:00
Inauguracja II ŁMKP (Inaugration of conference)

10:00 – 11:30

dr hab Małgorzata Bieńkowska, Prof. nadz. IO

Czy możliwa jest hodowla pszczoły odpornej na Varroa destructor?

Is it possible to breed bees which are resistant to Varroa destructor?

11:30 - 12:00
Przerwa kawowa (Coffee break)

12:00 – 14:00

Marcin Raczyński - VET-ANIMAL

Nowe leki do zwalczania warrozy w Polsce

New medicines against Varroa destructor in Poland

14:00 – 15:00

Obiad (Dinner)

15:00 – 16:30

dr Milena Bajda UP w Lublinie

Odporność matek pszczelich w warunkach naturalnych i sztucznych

The honey bee queens resistance in the natural and artifical conditions

16:30 – 18:00

dr Aneta Ptaszyńska UMCS Lublin

Nosemoza jako jeden z czynników depopulacji rodzin pszczelich

Nosema one of the reason of depopulation bee colonies

18:00 – 18:30

Przerwa kawowa (Coffee break)

18:30 – 20:00

mgr Aleksandra Łoś UP w Lublinie

Wpływ zakwaszenia syropu cukrowego na pszczołę miodną.

The impact of sugar syrup acdification on honey bees

20:00 – 21:00

Kolacja (Supper)

 

18.11.2016 (sobota)

08:00 - 09:00

Śniadanie (Breakfast)

09:00 – 10:00

dr hab. Zbigniew Kołtowski, Prof. nadz. IO

Pożytki pszczele – istota dochodowego pszczelarstwa

Honey plants – essence of profitable beekeeping

10:00 – 11:00

Prof. nadz. Zbigniew Kołtowski, Instytut Pszczelarstwa w Puławach

Wykorzystanie zasobów genowych zgromadzonych w kolekcji roślin miododajnych do poprawy bazy pokarmowej pszczół.

Use gens bank of honey plant to stremline bee pasture

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa (Coffee break)

11:30 – 12:30

Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet Trakijski w Starej Zagorze)

Drogi zanieczyszczenia rodzin pszczelich oraz produktów pszczelich

The way of pollutants bee colonies and bee product

12:30 – 14:00

dr Michael Rubinigg, Biene österreich

Wychów matek pszczelich w Austrii

Breeding work in Austria

14:00 – 15.00

Hannes Bischof

Pszczelarstwo i sadownictwo w południowej Austrii

Beekeeping and fruit farming in southern Austria

15:00 – 16:00

Obiad (Dinner)

16:00 – 17:00

Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet Trakijski w Starej Zagorze)

Osobliwość karmienia rodzin pszczelich

Pecularity of feeding bee colonies

17:00 – 19:00

inż. Cestmir Gazda

Racjonalna gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 1

Rational beekeeping farm – basic on bees behavior

19:00 – 19:30

Przerwa kawowa (Coffee break)

19:30 – 20:30

inż. Cestmir Gazda

Racjonalna gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 2

Rational beekeeping farm – basic on bees behavior

Dofinansowanie sektora pszczelarskiego w Republice Czeskiej

Funding beekeeping in Czech Republic

20:30 – 24:00

Kolacja (Supper)
 

19.11.2016 (niedziela)

08.00 - 9:00

Śniadanie (Breakfast)

9:00 – 12:00

 dr hab. Tatiana Čermáková – Słowacja

Zmiany klimatyczne, a produkty pszczele (wpływ zmian klimatycznych na produkcję
i jakość produktów pszczelich)

Climate changes and bee products (influence of climat changes on productivity and quality of bee products)

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa (Coffee break)

12:30 – 13:30

dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie

Ciało tłuszczowe jako centrum metaboliczne pszczół
Fat body like the metabolic hub in bees

13:30 – 14:30

dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie

Odporność pszczół w dobie XXI wieku

Resistence of bees in XXI century

14:30 – 15:00

Zakończenie konferencji.

(Ending of conference)

15:00 – 16:00

Obiad (Dinner)

 

Serdecznie zapraszamy!

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w programie

 

Koszt udziału w konferencji 300 zł. 

W skład tej ceny wchodzą: opłata konferencyjna (150 zł) oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania (150 zł). Zakwaterowanie liczy się od piątkowego obiadu  do niedzielnego obiadu. Uczestnik otrzyma materiały konferencyjne. 

 

Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków i noclegów według cennika:

 nocleg - 30 zł*, śniadanie - 15 zł, obiad - 30 zł, kolacja - 15 zł

*istnieje możliwość dokupienia noclegu z czwartku/piątek oraz z niedzieli/poniedziałek .

Opłata konferencyjna za jeden dzień - 60 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze WZP w Łodzi

tel. 42 678 92 74

e - mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

 

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do 13.11.2017 drogą elektroniczą lub pocztą

Wpłaty należy dokońać do dnia 13.11.2017 na konto bankowe 

25 8780 0007 0030 0155 1003 0101

w tytule ,,II MŁKP – imię i nazwisko’’

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewódzktwa Łódzkiego Witold Stępień

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau

  Prezydent PZP Waldemar Kudła

Firma Łysoń

Firma Orion

 

Patronat regionalny

Urząd Marszałkowski w Łodzi

 Starostwo Powiatowe w Sieradzu

 Gmina Burzenin

 

PROMUJE ŁÓDZKIE

 Sponsorzy

Urząd Gminy Witonia, Urząd Gminy Burzenin, Firma Łysoń, Firma Orion, Firma Agrana, Firma Vet - Animal, Firma Konigin, F.H.U. Waleński


Regulamin

uczestnictwa 

na II Konferencji Pszczelarskiej w Burzeninie

organizowanej  przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi

w dniach 17-19 listopada 2017 roku

 

§1

 Postanowienia ogólne

1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.2. Organizatorem Konferencji jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi z siedzibą w Łodzi (ul. Narutowicza 59,90 - 130 Łódź) – zwany w dalszej części regulaminu – Organizatorem.

1.3. Uczestnikami Konferencji są pszczelarze.

1.4. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi – zwana w dalszej części regulaminu – Konferencją.

1.5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.wzp-lodz.com.pl

1.6. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa firm branżowych.

 

§2

Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

       1. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji, następuje poprzez zgłoszenie osoby   

          zainteresowanej dokonane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora lub w formie  

          elektronicznej na adres email: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl , bądź osobiście w biurze  

          Organizatora.

        2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji,  upływa w dniu 13.11.2017 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.

2.3. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić w dniu Konferencji.

2.4. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.5. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

2.6. Materiały konferencyjne – zawierające opracowanie merytoryczne sesji naukowo-dydaktycznych Konferencji dostępne będzie wyłącznie dla Uczestników Konferencji, którzy opłacą pełny pakiet uczestnictwa.

2.7. Przebieg Konferencji i materiały konferencyjne – chronione przez prawa autorskie – nagrywanie, zapis audio, fotografowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody Organizatora zabronione. Zdjęcia zamieszczone w treści jak również wykresy, tabele, logo i inne znaki będące elementem graficznym, chronią prawa autorskie. Wykorzystywanie do celów komercyjnych i prywatnych bez zgody autora zabronione.

§3

Opłaty

3. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji pod adresem: www.wzp-lodz.com.pl

§4

 Rezygnacja z udziału w Konferencji

4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji następuje poprzez oświadczenie o rezygnacji dokonane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl , bądź osobiście w biurze Organizatora w formie pisemnej albo telefonicznie nie później niż przed rozpoczęciem Konferencji.

 

§5

 Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

§6

Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.wzp-lodz.pl.

6.8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.wzp-lodz.pl.​